SADNJA VOĆA (JABUKA,KRUŠKA,ŠLJIVA)

Poslije završene pripreme tla a prije same sadnje voćaka, neophodno je napraviti još nekoliko operacija.

 

Razmjeravanje i obilježavanje mjesta za sadnju:

Razmjeravanje parcele i označavanje mjesta za sadnju izvodi se poslije ravnanja terena. Za označavanje se koriste drveni markeri debljine 10-15 mm i dužine oko 40 cm. Posebno treba obratiti pažnju na razmak između krajnjih redova i granica parcela.

 

Vrijeme sadnje:

Sadnja može se obaviti tijekom jeseni ili ranog proljeća. Važno je da se ne sadi u smrznuto i previše vlažno tlo. Jesenjoj sadnji treba dati prednost, jer se posađene sadnice bolje se prime i u toku zime formiraju jači korijenov sustav te brže rastu u prvim godinama nakon sadnje.

 

Kopanje jama za sadnju:

Sadne jame za sadnju otvaraju se neposredno pred sadnju voćnih sadnica. Kopanje vrši se tik uz markere, kojima je obilježeno sadno mjesto i uvijek s iste strane markera. Ako se sadnja obavlja strojnim putem, sadilicama onda se sadna jama kopa između dva markera. Prečnik sadnog mjesta treba da je nešto veći od prečnika korijena sadnice kako bi se korjenove žile nesmetano smjestile u sadnu jamu.

 

Neposredna priprema sadnica za sadnju:

Priprema sadnica za jesenju sadnju radi se na dan sadnje. Sve oštećene i neispravne se izdvajaju. Na zdravim sadnicama skrate se osnovne žile na dužinu 15-20 cm. Na pokidanim žilama naprave se rezovi do zdravog mjesta. Rezovi trebaju biti ravni, a ne kosi, jer ravni rezovi su najmanji i najlakše zarastaju. Zatim sadnica se potapa u 2% rastvor SLAVOL-a VVL, u kojem sadnica treba biti potopljena 30 minuta. Slavol VVL u sebi sadržava indol-3 octenu-kiselinu, čija je uloga uspješno oživljavanje i ukorjenjivanje sadnica, a samim time i njihovo bolje ukorjenjivanje u tlu.

Ova operacija primjena Slavola VVL u sadnji trajnog nasada jako je bitna i s ekonomskog gledišta. Broj sadnica koje se nisu ukorijenile dovodimo na minimum, a samim tim nema dodatnih troškova oko ponovne sadnje, gubitka vremena i radne snage.

 

 

Način sadnje:

Sadnja voćnih sadnica obavlja se na približno istoj dubini na kojoj je sadnica bila uzgajana u rasadniku. Dubina sadnje lako se određuje po boji kore. Dio koji je bio u zemlji svjetliji je od dijela koji je bio iznad zemlje. Jedan radnik stavlja sadnicu u centar sadne jame, drži je u okomitom položaju i provjerava da li je sadnica u istom pravcu s markerima. Kod korištenja sadilice, onda se sadnica postavlja u srednje ureze na sadilici. Drugi radnik preko korijena sadnice nabacuje rastresitu i umjerno vlažnu zemlju. Zemlja se dobro nagazi kako bi se istisnuo zaostali zrak, a korijen imao bolje ukorjenjivanje. Ponovo se dodaje nova zemlja i vrši njeno gaženje. Nakon toga sadnica se zalije s preostalo otopinom SLAVOL-a VVL te se zatvori sadna jama.